Ing. arch. Jan Sances

2016–2018 Kyzlink Architects, Brno

2015–2016 X architekten, Wien

2014 Einszueins Architekten, Wien

2009–2015 VUT FAST Brno, obor Architektura